Thiếu nữ Cộng hòa

Diễn hành Tết 2013 trên Đại lộ Bolsa